Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.64. Ceny

1. Symbol badania
1.64.03
2. Temat badania
Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianach cen producentów w przemyśle, leśnictwie i rybactwie według kategorii cen bazowych (bez VAT i akcyzy) i cen producenta (bez VAT). Wskaźniki cen wykorzystywane są do przeliczania wartości produkcji sprzedanej i innych kategorii ekonomicznych wyrażonych w cenach bieżących na ceny stałe i obliczania dynamiki wolumenu produkcji wyrobów i usług, do wyceny nakładów i produkcji w systemie rachunków narodowych według zasad ESA. Wyniki obserwacji cen w leśnictwie wykorzystywane są do obliczania średniej ceny 1m3 drewna służącej do ustalania podatku leśnego.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3)
 • - rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja samorządowa - województwo
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: około 3700, w tym: górnictwo i wydobywanie (sekcja B) - około 80, przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) - około 2750, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (sekcja D) - około 100, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (sekcja E) - około 230, leśnictwo i pozyskiwanie drewna (dział 02, sekcja A) - około 430, rybactwo (dział 03, sekcja A) - około 40, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej.

7. Zakres przedmiotowy
Ceny producentów w przemyśle.

Wyniki badania:
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu według kategorii cen bazowych w dezagregacji grupy, działy, sekcje: B, C, D, E według PKD w układzie krajowym i wojewódzkim. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu według kategorii cen bazowych w podziale na rynek krajowy i niekrajowy w dezagregacji działy, sekcje: B, C, D, E według PKD w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji przemysłowej według PKWiU (według kategorii cen producenta) w układzie krajowym. Miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu na rynku krajowym dla klas w zakresie działów 10 i 11 według PKD w układzie krajowym. Średnioroczne wskaźniki cen, maszyn, urządzeń, środków transportu według wybranych grup rodzajowych środków trwałych. Miesięczne i narastające wskaźniki cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych produkcji krajowej. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu dla głównych grup przemysłu w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen w leśnictwie - sekcja A, dział 02 w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen w rybactwie - sekcja A, dział 03 w układzie krajowym. Średni poziom ceny 1m3 drewna za trzy kwartały roku badanego..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (październik 2018).
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Nakłady i wyniki przemysłu 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w 2018 r. (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w przemyśle - Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu - miesięcznie (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019).
Inne bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Industry-Producer prices in industry (PPI) (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Do góry