Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.62. Rynek finansowy

1. Symbol badania
1.62.16
2. Temat badania
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i wynikach finansowych osiąganych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • NBP
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki: towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Kapitał zagraniczny w Polsce. Obciążenie respondentów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba TFI i ich placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bilans, rachunek zysków i strat TFI, liczba pracujących w TFI, liczba funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, w przekrojach: rodzaj, specjalizacja i typ funduszy inwestycyjnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
  • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dane dotyczące towarzystw funduszy inwestycyjnych w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są rocznie.

Opracowania sygnalne:
  • Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. (październik 2018, czerwiec 2019).
Do góry