Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.24
2. Temat badania
Użytkowanie lasu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących gospodarcze wykorzystanie lasów, rodzaj prowadzonych prac oraz rozmiar pozyskania drewna i leśnych użytków niedrzewnych. Wyniki stanowią podstawę do oceny i analizy rozmiaru oraz zmian gospodarczego wykorzystania lasu w aspekcie zachowania trwałości zasobów leśnych i ciągłości ich użytkowania. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Lasy.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Pozyskanie drewna.

Wyniki badania:
1.01.03 Zasoby leśne; 1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.01.03 Zasoby leśne
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Pozyskanie drewna, w przekrojach: kraj, województwa, formy własności leśnej, sortymenty drzewne.
Sprzedaż drewna i ceny drewna w Lasach Państwowych, w przekrojach: kraj, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, sortymenty drzewne.
Pozyskanie ubocznych produktów leśnictwa, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Leśnictwo – Użytkowanie lasu - pozyskanie drewna (sierpień 2019),
 • DBW Leśnictwo – Użytkowanie lasu - skup ubocznych produktów leśnych (sierpień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Gospodarcze wykorzystanie lasu (czerwiec 2019).
Do góry