Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.10
2. Temat badania
Pogłowie i produkcja świń
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pogłowia świń według grup wagowo-użytkowych, sporządzania uproszczonego bilansu obrotu stada oraz oszacowania fizycznych rozmiarów produkcji żywca i mięsa wieprzowego.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • ambasady zagraniczne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
Dane osobowe:
 • Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz wykorzystania do opracowywania wyników badania danych z systemu informacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Gospodarstwa rolne osób fizycznych. Gospodarstwa rolne prowadzące chów świń: zajmujące się hodowlą i reprodukcją świń; prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia knurów; rzeźnie oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność związaną z ubojem świń.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Ceny w rolnictwie. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Obciążenie respondentów. Pogłowie świń. Produkcja żywca wieprzowego. Ubój zwierząt. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Wyniki badania:
1.45.03 Użytkowanie gruntów.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.45.03 Użytkowanie gruntów

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, sektory w podziale na formy własności oraz organizacyjno-prawne.
Wielkość uboju świń w rzeźniach przemysłowych i ubojniach lokalnych (sztuki, waga żywa), w przekrojach: kraj.
Liczba porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (czerwiec 2019),
 • Zwierzęta gospodarskie w 2018 r. (lipiec 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Pogłowie świń według stanu w marcu 2018 r. (maj 2018),
 • Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2018 r. (wrzesień 2018),
 • Pogłowie świń według stanu w grudniu 2018 r. (luty 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Pogłowie zwierząt - pogłowie świń stan w marcu (sierpień 2018),
 • Bank Danych Lokalnych – Pogłowie zwierząt - pogłowie świń stan w czerwcu (listopad 2018),
 • Bank Danych Lokalnych – Pogłowie zwierząt - pogłowie świń stan w grudniu (maj 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Produkcja żywca wieprzowego (wrzesień 2019).
Do góry