Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.44. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol badania
1.44.04
2. Temat badania
Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych (z uwzględnieniem energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych) oraz zastosowanych technikach i urządzeniach mających wpływ na efektywność energetyczną. Wykonanie badania pozwoli na poprawę jakości i dokładności krajowych bilansów energii oraz ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej sektora gospodarstw domowych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii (Dz. Urz. UE L 50 z 22.02.2013, str. 1)
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 131 z 01.05.2014, str. 1)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy
Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych.

Wyniki badania:
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych

Inne źródła danych:
Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła o wielkościach zużycia nośników energii na poszczególne cele (ogrzewanie mieszkań, przygotowanie ciepłej wody, gotowanie posiłków, oświetlenie itd.).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Charakterystyka gospodarstw domowych (liczba osób, powierzchnia mieszkania, charakterystyka budynku), w przekrojach: kraj.
Wyposażenie w urządzenia zużywające paliwa i energię, w przekrojach: kraj.
Sposób ogrzewania mieszkania i przygotowania ciepłej wody, w przekrojach: kraj.
Prywatne środki transportu, w przekrojach: kraj.
Zużycie poszczególnych nośników energii wg kierunków użytkowania, w przekrojach: kraj.
Wydatki na paliwa i energię, w przekrojach: kraj.
Charakterystyka paliw z biomasy oraz urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła), w przekrojach: kraj.
Efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r. (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (listopad 2019).
Do góry