Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.43. Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol badania
1.43.17
2. Temat badania
Nanotechnologia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji do analiz na potrzeby organizacji międzynarodowych (OECD i Eurostatu) z uwzględnieniem kierunków zastosowania nanotechnologii. Badanie pozwoli na określenie poziomu wytwarzanych dóbr i świadczonych usług z zastosowaniem metod nanotechnologicznych oraz na ocenę krajowego potencjału badawczego i gospodarczego - na podstawie opracowanych przez OECD międzynarodowych standardów metodologicznych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, str. 18)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Przedsiębiorstwa niefinansowe. Jednostki/instytucje budżetowe.

7. Zakres przedmiotowy
Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Pracujący w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach, nakłady na działalność wdziedzinie nanotechnologii, w przekrojach: źródła pochodzenia środków, obszary zastosowania nanotechnologii w przedsiębiorstwach.
Nakłady na działalność B+R w jednostkach naukowych, w przekrojach: źródła finansowania, rodzaj nakładów, rodzaj działalności, obszar zastosowania nanotechnologii, pracujący według stanowisk i wykształcenia, nadane stopnie naukowe.
Współpraca partnerska w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii, nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii, wynalazki zgłoszone i uzyskane patenty w dziedzinie nanotechnologii, w przekrojach: sektory, liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów, obszary zastosowania nanotechnologii.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Nauka i technika w 2018 r. (marzec 2020).
Opracowania sygnalne:
 • Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 r. (listopad 2019).
Bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Science, Technology and Patents (październik 2020).
Do góry