Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.43. Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol badania
1.43.13
2. Temat badania
Innowacje w sektorze usług
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw zaliczanych do sektora usług w Polsce.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, str. 18)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
 • - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
 • - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • - Regionalne programy operacyjne
 • - Strategie rozwoju województw
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H, J, K, do działu 46, 71, 72, 73.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Metrologia. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Własność intelektualna. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Udział w ogóle przedsiębiorstw: aktywnych innowacyjnie, innowacyjnych (w zakresie innowacji, produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych), korzystających z publicznego wsparcia na działalność innowacyjną, współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w przekrojach: działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, wybrane poziomy wiedzochłonności.
Nakłady na działalność innowacyjną, w przekrojach: rodzaje działalności innowacyjnej, źródła finansowania nakładów, działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, wybrane poziomy wiedzochłonności.
Ochrona własności intelektualnej, w przekrojach: działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, wybrane poziomy wiedzochłonności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018 (grudzień 2019),
 • Nauka i technika w 2018 r. (marzec 2020).
Opracowania sygnalne:
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018 (październik 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne – Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (grudzień 2019),
 • DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne – Nakłady na działalność innowacyjną (grudzień 2019),
 • DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne – Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz z sektora usług (grudzień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Działalność innowacyjna (październik 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Community innovation survey (styczeń 2021).
Do góry