Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.43. Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol badania
1.43.09
2. Temat badania
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat wielkości populacji osób zatrudnionych w tzw. zawodach Nauki i Techniki lub posiadających wykształcenie wyższe, potencjalnie mogących zająć się pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo technicznej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, str. 18)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
Dane osobowe:
  • Dane pozyskiwane z Kancelarii Prezydenta RP zawierają imiona i nazwiska osób. Na ich podstawie oznacza się płeć.
6. Zakres podmiotowy
Osoby: z wyższym wykształceniem oraz osoby zatrudnione w zawodach Nauki i Techniki.

7. Zakres przedmiotowy
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST).

Wyniki badania:
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse; 1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

Inne źródła danych:
Wyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Studenci szkół wyższych, w przekrojach: ogółem płeć dziedziny nauki i techniki.
Cudzoziemcy studiujący w Polsce, w przekrojach: dziedziny kształcenia kraje pochodzenia.
Absolwenci szkół wyższych, w przekrojach: ogółem płeć dziedziny nauki i techniki.
Uczestnicy studiów doktoranckich, w przekrojach: płeć dziedziny nauki i techniki system studiów rodzaj jednostki kształcącej.
Nadane tytuły naukowe profesora, w przekrojach: ogółem, płeć, dziedziny nauki techniki.
Nadane stopnie naukowe doktora, w przekrojach: ogółem płeć dziedziny nauki i techniki.
Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego, w przekrojach: ogółem płeć dziedziny nauki i techniki.
Członkowie Polskiej Akademii Nauk, w przekrojach: ogółem płeć dziedziny nauki i techniki.
Kategorie zasobów ludzkich dla nauki i techniki, w przekrojach: ogółem płeć województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Nauka i technika w 2018 r. (marzec 2020),
  • Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2018 r. (wrzesień 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019).
Do góry