Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.43. Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol badania
1.43.02
2. Temat badania
Innowacje w przemyśle
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, str. 18)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • - Strategia Rozwoju Polski Południowej
 • - Regionalne programy operacyjne
 • - Strategie rozwoju województw
 • - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
 • - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej
 • - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
 • - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
 • - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Metrologia. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja wyrobów i usług przemysłowych. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Transfer technologii. Własność intelektualna. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Udział w ogóle przedsiębiorstw: aktywnych innowacyjnie, innowacyjnych (w zakresie innowacji, produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych), korzystających z publicznego wsparcia na działalność innowacyjną, współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w przekrojach: sekcja i dział PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, poziom techniki.
Transfer technologii, w przekrojach: według wybranych rodzajów oraz grup krajów.
Nakłady na działalność innowacyjną, w przekrojach: rodzaje działalności innowacyjnej, źródła finansowania nakładów, sekcje i działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, poziomy techniki.
Ochrona własności intelektualnej, w przekrojach: sekcja i dział PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, poziom techniki.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018 (grudzień 2019),
 • Nauka i technika w 2018 r. (marzec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018 (październik 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne – Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (grudzień 2019),
 • DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne – Nakłady na działalność innowacyjną (grudzień 2019),
 • DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne – Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz z sektora usług (grudzień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Działalność innowacyjna (październik 2019),
 • Strateg – Badania i innowacje (grudzień 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Community innovation survey (styczeń 2021).
Do góry