Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol badania
1.29.04
2. Temat badania
Profilaktyka
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji oraz śledzenie częstości wykonywania badań profilaktycznych, badań przesiewowych oraz klasyfikujących do podjęcia nauki zawodu, młodzieży szkolnej i częstości wykonywania badań profilaktycznych pracujących oraz liczby wydanych orzeczeń o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
6. Zakres podmiotowy
Osoby: objęte opieką profilaktyczną służby medycyny pracy. Podmioty lecznicze. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb. Osoby w wieku 19 lat i więcej. Dzieci i młodzież. Kobiety ciężarne.

7. Zakres przedmiotowy
Profilaktyka zdrowotna.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Lekarska i pielęgniarska opieka zdrowotna w placówkach oświatowo-wychowawczych, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
Planowa opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku do lat 6 i uczniami szkół podstawowych według klas oraz nad uczniami szkół zawodowych i młodzieżą akademicką, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
Opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia dzieci i młodzieży stwierdzony na podstawie badań powszechnych profilaktycznych lekarskich, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia kobiet ciężarnych objętych opieką profilaktyczną, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną służby medycyny pracy, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA - Zatrudnienie w poradni badań profilaktycznych, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA - działalność orzecznicza w zakresie medycyny pracy, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA - liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poszczególnych rodzajów służb przebadanych profilaktycznie, odsetek zdrowych i chorych, struktura zachorowalności i chorobowości w określonych grupach schorzeń, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, rodzaje placówek, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje:
  • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2018 (październik 2019).
Bazy danych:
  • Baza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (czerwiec 2019).
Do góry