Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
G-01 - sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących: - 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do działów 01 (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, sekcji D, E, F (z wyłączeniem grupy 41.1), działów 52, 58, 61, - 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, działów 10, 11 ,12, 14, 19, 49, 50, 51;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Gospodarowanie materiałami. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.05
Do góry