Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

KNF SIUKNF 03 - dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, depozytów i pożyczek oraz członków kas

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w roku do 10 września 2019 r. za rok 2018 r. - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa SKOK. Działalność SKOK. Ogólny rachunek zysków i strat SKOK. Pasywa SKOK.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.07
Do góry