Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system przekazywania informacji

KNF ESPI 01 - dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w półroczu do 14 września 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 maja 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa fundusze inwestycyjne. Lokaty fundusze inwestycyjne. Ogólny rachunek zysków i strat fundusze inwestycyjne. Pasywa fundusze inwestycyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.08
Do góry