Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin; urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Nieczystości ciekłe. Obciążenie respondentów. Odpady komunalne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.08
Do góry