Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
R-06 - sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie: sekcja A, dział: 01, grupa: 01.1, uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 - uprawa roślin wieloletnich, 01.3 - rozmnażanie roślin. 01.4 - chów i hodowla zwierząt, 01.5 - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 października 2018 r. za rok zbiorów 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.05
Do góry