Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
PS-01 - sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Instytucjonalna piecza zastępcza. Obciążenie respondentów. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Wspieranie rodziny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.04
Do góry