Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej nadzorujące eksploatację: - oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich,- prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną, - oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie wnoszące opłaty (oraz zwolnione z opłat) za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Oczyszczalnie ścieków. Osady. Ścieki.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Do góry