Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
BSS-1G - badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,2%)
Co 3 lata od 5 lutego do 30 maja 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci papierowej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Koniunktura konsumencka. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Oszczędności gospodarstw domowych. Pomoc otrzymywana i udzielana przez gospodarstwo domowe. Rodzaj prowadzonej działalności. Rozchody gospodarstw domowych. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Świadczenia na rzecz rodziny. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Zasobność gospodarstw domowych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Długotrwałe ograniczenia w wykonywaniu czynności u członków gospodarstwa domowego. Imię. Kraj obywatelstwa. Orzeczenie o niepełnosprawności członków gospodarstw domowych. Płeć. Posiadanie orzeczenia lub opinii o specjalnych potrzebach edukacyjnych członków gospodarstwa domowego w wieku 0-18 lat. Poziom wykształcenia. Stan cywilny. Zawód wykonywany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.10
Do góry