Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
BSS-1I - badanie spójności społecznej - kwestionariusz indywidualny

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
losowo wybrana jedna osoba w wieku 16 lat i więcej spośród wszystkich członków gospodarstwa domowego w wylosowanym mieszkaniu;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,1%)
Co 3 lata od 5 lutego do 30 maja 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci papierowej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Aktywność obywatelska. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dyskryminacja. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Kapitał społeczny i społeczność lokalna. Religijność. Społeczna percepcja ubóstwa i ocena polityki społecznej. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Status na rynku pracy. Styl życia. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Subiektywny dobrobyt. Umiejętności. Wartości i normy. Wyjazdy krajowe/zagraniczne. Wykluczenie społeczne. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Przynależność do wyznania religijnego. Stosunek do wiary religijnej. Zawód wykonywany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.10
Do góry