Dyrektor Generalny GUS Anna Borowska

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj


Dyrektor Generalny GUS Anna Borowska sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami:

 • Departamentu Administracyjno-Budżetowego (DB), z zastrzeżeniem bezpośredniego nadzoru Prezesa GUS nad pracami Departamentu w zakresie działania dysponenta pierwszego stopnia;
 • Biura Organizacji i Kadr (BK);
 • Gabinetu Prezesa (GP) z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i prowadzenia archiwum zakładowego oraz ewidencji udostępniania zasobu aktowego.


E-mail:
Sekretariat tel. 22 608-31-19, fax 22 825-25-05
 

Dyrektor Generalny GUS wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2020 poz. 265), w tym:

 1. Zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:
  1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad departamentami w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa GUS;
  2. nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej GUS;
  3. występowanie z wnioskiem do Prezesa GUS o nadanie regulaminu organizacyjnego GUS;
  4. ustalanie regulaminów wewnętrznych departamentów oraz ustalanie regulaminu pracy;
  5. gospodarowanie mieniem GUS, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla GUS oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu;
  6. wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843);
  7. reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia GUS;
  8. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w GUS;
  9. zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, w tym tajemnicy statystycznej oraz tajemnicy państwowej i służbowej;
  10. zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej.
 2. Dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w GUS oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:
  1. przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w GUS;
  2. dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy;
  3. organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
  4. dysponowanie funduszem nagród;
  5. administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w GUS.

Ponadto Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego:

 • podlega bezpośrednio Prezesowi GUS;
 • reprezentuje GUS na zewnątrz w wyżej wymienionych sprawach, w tym w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz udziela stosownych pełnomocnictw;
 • wydaje zarządzenia oraz może upoważnić na piśmie dyrektorów departamentów i innych pracowników do podejmowania decyzji w sprawach objętych zakresem działania dyrektora generalnego urzędu;
 • jest dysponentem środków budżetowych GUS i działa jako dysponent III stopnia oraz gospodaruje dodatkowymi środkami finansowymi pozyskiwanymi przez GUS;
 • współpracuje z zakładową organizacją związkową działającą w GUS w sprawach przewidzianych w tym zakresie dla kierownika zakładu pracy w odrębnych przepisach;
 • wykonuje inne, niż określone wyżej, zadania z upoważnienia Prezesa GUS, określone każdorazowo przez Prezesa GUS;
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami komórek organizacyjnych Urzędu;
 • wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem GUS, zastępującego go dyrektora departamentu.


Struktura organizacyjna Głównego Urzędu Statystycznego

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Wytworzenie informacji: 13.04.2014
Aktualizacja informacji: 24.03.2020 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry