Prezes GUS Dominik Rozkrut

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

Prezes GUS Dominik Rozkrut sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami:

 • Gabinetu Prezesa;
 • Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych;
 • Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska;
 • Departamentu Handlu i Usług;
 • Departamentu Informacji;
 • Departamentu Produkcji;
 • Departamentu Programowania i Koordynacji Badań;
 • Departamentu Przedsiębiorstw;
 • Departamentu Rachunków Narodowych;
 • Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
 • Departamentu Finansowo-Księgowego (za wyjątkiem bezpośredniego nadzoru nad pracami Departamentu Finansowo-Księgowego w zakresie działania dysponenta III stopnia, który sprawuje Dyrektor Generalny GUS Anna Borowska);
 • Centrum Informatyki Statystycznej;
 • instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.


Do zadań Prezesa GUS Dominika Rozkruta należy nadzór nad zagadnieniami metodologicznymi będącymi w zakresie zadań Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów.

Prezesa GUS Dominika Rozkruta podczas nieobecności zastępuje Wiceprezes GUS Grażyna Marciniak.


Sekretariat tel. 22 608-31-00, fax 22 608-38-63


Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne, koordynowanie prac i przygotowywanie projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie;

2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii;

3) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ich analizowanie;

3a) coroczne sporządzanie i publikowanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Narodowego Rachunku Zdrowia;

4) przeprowadzanie spisów powszechnych;

5) przechowywanie danych statystycznych;

6) opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja;

7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników;

8) opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych prognoz gospodarczych i społecznych;

9) przedstawianie Prezydentowi, Sejmowi i Senatowi, organom administracji rządowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom rządowym wynikowych informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych;

10) prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju;

11) prowadzenie badań i analiz statystycznych wynikających z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych;

12) dokonywanie statystycznych porównań międzynarodowych i ogłaszanie ich wyników;

13) wykonywanie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań przekazywania danych statystycznych organizacjom międzynarodowym;

14) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;

15) prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce;

16) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki;

17) popularyzacja wiedzy o statystyce.

Ponadto Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania określone w ustawie, kieruje się zasadami niezależności zawodowej, bezstronności, rzetelności i odpowiedzialności za wysoką jakość statystyk krajowych i międzynarodowych, zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.).


Struktura organizacyjna Głównego Urzędu Statystycznego

Patronaty honorowe Prezesa GUS

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Gabinet Prezesa GUS
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 08.06.2016 11:43
Aktualizacja informacji: 13.03.2018 13:32
Sprawdź historię zmian
Do góry