Urząd Statystyczny w Kielcach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter w Wydziale Badań Ankietowych

09.07.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:


Ankieter
w Wydziale Badań Ankietowych

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja badań ankietowych na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym w szczególności na terenie miasta Kielce, powiatu: kieleckiego i okolicznych gmin, wymagających przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów z respondentami, metodami wynikającymi z organizacji badań,
 • dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz o terminową realizację powierzonych zadań,
 • symbolizacja zebranych danych zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami,
 • rejestracja danych z formularzy papierowych (metoda PAPI) w dedykowanych systemach informatycznych,
 • weryfikacja operatów, sporządzanie wykazu rozbieżności stanu faktycznego w stosunku do posiadanych danych,
 • dystrybuowanie upominków dla respondentów biorących udział w badaniu.


Warunki pracy:

 • praca poza siedzibą Urzędu,
 • zadaniowy czas pracy,
 • praca z urządzeniem mobilnym (tabletem),
 • praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji i bardzo dobrej organizacji.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: co najmniej średnie,                      
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji własnej pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • możliwość rozwoju i szkoleń,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • zorientowanie na klienta/interesanta.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu metod i form zbierania danych statystycznych,
 • znajomość topografii terenu objętego ankietowaniem,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 


Termin składania dokumentów: do 13-07-2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2

25-369 Kielce

z dopiskiem „Oferta pracy nr 9/2018”

Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach, mający siedzibę w Kielcach (25-369 Kielce) ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz  art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 997) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ankietera.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od daty  publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z wyznaczonym w Urzędzie Statystycznym w Kielcach inspektorem ochrony danych osobowych:

Inne informacje:

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat – proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2200,00 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie  z obowiązującymi zasadami  + premia regulaminowa.

Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia. Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w Urzędzie Statystycznym w Kielcach lub za pośrednictwem poczty. Doświadczenie zawodowe może być również potwierdzone innym dokumentem, niż świadectwo pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani (niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu) nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie powiatu sandomierskiego lub okolicach.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 412499614 lub 412499615.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 09.07.2018 12:53
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 11:14
Sprawdź historię zmian
Do góry