Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter

25.01.2023

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach
poszukuje kandydatów na stanowisko ankieter
 

Adres urzędu: Urząd Statystyczny 
                          ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
                          25-369 Kielce

Wymiar etatu: 1            Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy: punkty badań statystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności miasto Kielce i ościenne gminy.

Warunki zatrudnienia:

 • praca w zadaniowym systemie czasu pracy
 • praca związana z bezpośrednim kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych  w terenie związana z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego
 • udział w szkoleniach, spotkaniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja ankiet i wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań
 • komputerowa rejestracja ankiet
 • przekazywanie kompletnego materiału do koordynatora w terminie i trybie wcześniej ustalonym. 

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie - minimum średnie
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • odporność na stres
 • dobra organizacja własnej pracy
 • komunikatywność, rzetelność, systematyczność i terminowość
 • dyspozycyjność i mobilność. 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe: udokumentowany staż pracy lub praktyk zawodowych
 • umiejętność kierowania pojazdem – prawo jazdy kategorii „B”
 • gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.  

Wymagane  dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • wymagane doświadczenie zawodowe może być również potwierdzone innym dokumentem, niż świadectwo pracy.

Pracownik może także złożyć inne dokumenty potwierdzające kompetencje, które uważa za szczególnie istotne.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji należy składać do 3 lutego 2023 r. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce Wydział Kadr i Szkolenia pokój nr 21, 22 lub 23 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert tj. 3 luty 2023 r. Na kopercie prosimy umieścić zapis: ,,Oferta 1/2023". Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia oraz czy CV i list motywacyjny opatrzone są datą i własnoręcznym podpisem.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • imprezy kulturalne
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz  do wypoczynku dzieci pracowników.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:      

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział  w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego:  p.o. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Pani Ewa Tomczyk tel. 412499602
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 412499619, email: 
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy o służbie cywilnej w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Kielcach. Ankieterowi realizującemu badania ankietowe w terenie zwracane są koszty za przejazd do punktu badań. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o kolejnym etapie naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(41) 2499651.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Kielcach
Autor informacji: Iwona Pobocha
Publikujący informację: Aneta Łyżwa
Publikacja informacji: 25.01.2023 14:42
Sprawdź historię zmian
Do góry