Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista do spraw rejestrów w Wydziale Organizacji Rejestrów

21.08.2020

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


Specjalista
do spraw: rejestrów
w Wydziale Organizacji i Rejestrów

 

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1


Miejsce wykonywania pracy:  Kielce
Adres Urzędu: ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce

WARUNKI PRACY
Praca administracyjno-biurowa przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wejście główne od strony ul. Zygmunta Wróblewskiego oraz parter budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizowanie i prowadzenie prac w zakresie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
 • Przyjmowanie wniosków bezpośrednio od podmiotów o nadanie, zmianę lub likwidację numeru identyfikacyjnego REGON
 • Wprowadzanie do rejestru informacji o podmiotach dotyczących nadania, zmiany lub likwidacji numeru identyfikacyjnego REGON
 • Wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w obszarze administracji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji, współpraca, komunikacja interpersonalna oraz pisemna
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o statystyce publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o charakterze prawniczym, administracyjnym bądź ekonomicznym o specjalności prawo gospodarcze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
 • stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Kielcach
  ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
  25-369 Kielce pokój nr 22 lub 23
  z dopiskiem "Oferta 3/2020"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Pani Agnieszka Piotrowska-Piątek tel. 412499601
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Marcin Nawierski tel. 412499619
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wynik naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej zawierający imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wyłonionej w toku postępowania rekrutacyjnego zostanie opublikowany w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w BIP oraz Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone datą oraz zawierać podpis kandydata. Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie
wynikać ze złożonych dokumentów. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2800,04 zł + dodatek stażowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 412499614 lub 412499615.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Tagi

praca
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Kielcach
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Aneta Łyżwa
Publikacja informacji: 21.08.2020 08:44
Aktualizacja informacji: 21.08.2020 09:45
Sprawdź historię zmian
Do góry