Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter

18.11.2021

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


Ankieter
 

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1


Miejsce wykonywania pracy:  Kielce
Adres Urzędu: ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce

Miejsce wykonywania pracy: punkty badań na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności: powiat skarżyski, starachowicki i ościenne gminy.

Warunki zatrudnienia:

 • praca w zadaniowym systemie czasu pracy,
 • praca związana z bezpośrednim lub telefonicznym kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych związana z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,
 • opcjonalnie realizacja badań ankietowych w zakresie notowania cen,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego,
 • udział w szkoleniach, spotkaniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja ankiet i wywiadów w bezpośrednim lub telefonicznym kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,
 • rejestracja ankiet w systemach informatycznych,
 • przekazywanie kompletnego materiału do koordynatora w terminie i trybie wcześniej ustalonym.

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie - minimum średnie, 
 • dwuletni staż pracy (ogółem, także na innym stanowisku) ,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • dyspozycyjność i mobilność.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kierowania pojazdem – prawo jazdy kategorii „B”
 • gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych

Wymagane  dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kandydat może także złożyć inne dokumenty potwierdzające kompetencje, które uważa za szczególnie istotne.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w zaklejonej kopercie należy składać do 30 listopada 2021r w Urzędzie Statystycznym w Kielcach ul. Zygmunta  Wróblewskiego 2,   25-369 Kielce Wydział Kadr   i Szkolenia pokój nr 22 lub 23 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu  w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert tj.  30 listopada 2021r. z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze  nr 1/2021” -  decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu.
 • Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania Skarżysku – Kamiennej, Starachowicach lub okolicach. Proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 3010 zł+ dodatek stażowy zgodnie  z obowiązującymi zasadami  + premia regulaminowa+ zwrot kosztów za  dojazd do punktów badań, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”). Oferujemy możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz pakiet socjalny.  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie   o kolejnym etapie naboru.

Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia oraz czy CV i list motywacyjny opatrzone są datą i własnoręcznym podpisem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 2499614 lub (41) 2499615.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Pani Agnieszka Piotrowska-Piątek tel. 412499601

     - Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Marcin Nawierski  tel. 412499619

- Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy ankietera (stanowisko poza służbą cywilną) oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 •    - Informacje o odbiorcach danych: Wynik naboru na stanowisko ankietera zawierający imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wyłonionej w toku postępowania rekrutacyjnego zostanie opublikowany w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w BIP .

     - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy ankietera statystyki publicznej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

·        Uprawnienia:

1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

·          - Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

     - Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy ankietera statystyki publicznej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Kielcach
Autor informacji: Iwona Pobocha
Publikujący informację: Aneta Łyżwa
Publikacja informacji: 18.11.2021 13:56
Aktualizacja informacji: 18.11.2021 14:42
Sprawdź historię zmian
Do góry