Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter

10.06.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:


Ankieter

(stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej)


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres Urzędu: Urząd Statystyczny, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
 

Miejsce wykonywania pracy: punkty badań na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności powiat starachowicki, ostrowiecki i ościenne gminy.

Warunki zatrudnienia:

 • praca w zadaniowym systemie czasu pracy,
 • praca związana z bezpośrednim kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych w terenie związana z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego,
 • udział w szkoleniach, spotkaniach.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja ankiet i wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,
 • komputerowa rejestracja ankiet,
 • przekazywanie kompletnego materiału do koordynatora w terminie i trybie wcześniej ustalonym.


Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie - minimum średnie, 
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • komunikatywność, rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • dyspozycyjność i mobilność.


Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kierowania pojazdem – prawo jazdy kategorii „B”
 • gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych


Wymagane  dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kandydat może także złożyć inne dokumenty potwierdzające kompetencje, które uważa za szczególnie istotne.


Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji należy składać do 21 czerwca 2019r. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach ul. Zygmunta  Wróblewskiego 2,   25-369 Kielce Wydział Kadr   i Szkolenia pokój nr 22 lub 23 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert tj.   21  czerwca 2019r.  z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze nr 12/2019” -  decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu.

Inne informacje:

 • Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim lub okolicach. Proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2300,00 zł + dodatek stażowy zgodnie  z obowiązującymi zasadami  + premia regulaminowa+ zwrot kosztów za  dojazd do punktów badań. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o kolejnym etapie naboru.
  Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia oraz czy CV i list motywacyjny opatrzone są datą i własnoręcznym podpisem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 2499614 lub (41) 2499615.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach mający siedzibę w Kielcach (25-369 Kielce) przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 – dalej „Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 16.09.1982 r. pracownikach urzędów państwowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej
 3.  Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5.  Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi   w urzędzie.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych dla US Kielce: Marcin Nawierski tel. 41 249 96 19.


Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 10.06.2019 15:47
Sprawdź historię zmian
Do góry