Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter

18.08.2022

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach
poszukuje kandydatów na stanowisko ankieter

Adres urzędu: Urząd Statystyczny

            ul. Zygmunta Wróblewskiego 2

            25-369 Kielce

Wymiar etatu: 1            Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy: punkty badań statystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności powiat sandomierski i ościenne gminy.

Warunki zatrudnienia:

·      praca w zadaniowym systemie czasu pracy

·      praca związana z bezpośrednim kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych w terenie związana z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych

·      praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego

·      udział w szkoleniach, spotkaniach

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·        notowanie cen w punktach sprzedaży detalicznej

·        realizacja ankiet i wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

·        analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań

·        komputerowa rejestracja ankiet

·        przekazywanie kompletnego materiału do koordynatora w terminie i trybie wcześniej ustalonym

 

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

·     wykształcenie - minimum średnie, 

·     dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

·     odporność na stres,

·     dobra organizacja własnej pracy,

·     komunikatywność, rzetelność, systematyczność i terminowość,

·     dyspozycyjność i mobilność.

 

Wymagania dodatkowe:

·        doświadczenie zawodowe: udokumentowany staż pracy lub praktyk zawodowych

·        umiejętność kierowania pojazdem – prawo jazdy kategorii „B”

·        gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych

 

Wymagane  dokumenty:

·          list motywacyjny,

·          życiorys – curriculum vitae,

·          kserokopie świadectw pracy,

·          kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·          kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

·          kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·          wymagane doświadczenie zawodowe może być również potwierdzone innym dokumentem, niż świadectwo pracy.

 

Pracownik może także złożyć inne dokumenty potwierdzające kompetencje, które uważa za szczególnie istotne.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

·        dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji należy składać do 26 sierpnia  2022 r. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach ul. Zygmunta  Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce Wydział Kadr i Szkolenia pokój nr 22 lub 23 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert tj. 26 sierpnia  2022 r. 

·        DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

·        Administrator danych i kontakt do niego:  p.o. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Pani Ewa Tomczyk tel. 412499602

·        Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Marcin Nawierski

·        Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej

·        Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom

·        Uprawnienia:

o   prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

·        Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

·        Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Sandomierzu lub okolicach. Ankieterowi realizującemu badania ankietowe w terenie zwracane są koszty za przejazd do punktu badań. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o kolejnym etapie naboru.


Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia oraz czy CV i list motywacyjny opatrzone są datą i własnoręcznym podpisem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(41) 2499651.

 

      p.o. Dyrektor

         Ewa Tomczyk


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Kielcach
Autor informacji: Iwona Pobocha
Publikujący informację: Aneta Łyżwa
Publikacja informacji: 18.08.2022 14:48
Sprawdź historię zmian
Do góry