O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Statystycznego we Wrocławiu określają w szczególności:

 • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459. z późn.zm.),
 • zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu (Dz. Urz. GUS poz. 38 z późń. zm.),
 • Regulamin organizacyjny Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Zgodnie z powyższymi dokumentami do zadań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu należy:

 • przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;
 • zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
 • prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa dolnośląskiego;
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego; 
 • rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa dolnośląskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego;
 • prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
 • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa dolnośląskiego;
 • współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa dolnośląskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
 • prowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej, we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
 • prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa dolnośląskiego, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie;
 • prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa dolnośląskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
 • prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa dolnośląskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT);
 • współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
 • prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
 • prowadzenie prac wydawniczych i poligraficznych;
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa dolnośląskiego.
 • Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, współpracując z właściwymi departamentami GUS i urzędami statystycznymi w zakresie:

1) prowadzenia badań statystycznych:

 • organów państwa,
 • organów samorządu terytorialnego i gruntów komunalnych,
 • samorządu terytorialnego w obszarach: leśnictwo i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, utrzymanie czystości i porządku, transport krajowy, tereny zieleni, środki trwałe,
 • jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie należności, zobowiązań, poręczeń i gwarancji oraz wybranych aktywów finansowych,
 • produkcji wyrobów przemysłowych;

2) opracowywania statystyk sektora instytucji rządowych i samorządowych, w szczególności:

 • prowadzenia analiz z zakresu podmiotowego sektora instytucji rządowych i samorządowych,
 • prowadzenia badań statystycznych jednostek zaliczonych do sektora, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych,
 • opracowywania danych i kwestionariuszy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Unii Europejskiej,
 • przygotowywania dokumentów i materiałów na posiedzenia i konsultacje na potrzeby współpracy międzynarodowej oraz uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych;

3) administrowania zasobami informacyjnymi i metadanymi Banku Danych Lokalnych (BDL) oraz inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych związanych z jego rozwojem,  w szczególności:

 • rozbudowy zawartości informacyjnej BDL, w tym wprowadzenia modułu wskaźników zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym,
 • prac nad systemem udostępniania danych z BDL, w tym prac związanych z rozbudową modułów funkcjonalnych;

4) współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki transgranicznej, w szczególności:

 • prowadzenia badań transgranicznych, w szczególności we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
 • opracowywania i wydawania publikacji o euroregionach na granicach Polski,
 • prowadzenia prac rozwojowych systemu informacyjnego o obszarach transgranicznych – Cross-border friendship Database;

5) koordynacji prac informatycznych związanych z prowadzeniem stron internetowych przez urzędy statystyczne w ramach Portalu Informacyjnego GUS.

Urzędem statystycznym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dyrektor urzędu statystycznego jest organem administracji niezespolonej w województwie.

Urząd jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Do góry