Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KCE-WAD.271.2.2023
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r. 02.05.2023 28.03.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 20.03.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w pliku PDF 20.03.2023
Załącznik nr 2a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. Części I i Części II zamówienia w pliku PDF 20.03.2023
Załącznik nr 3 do umowy – Protokół Odbioru Ilościowego w pliku PDF 20.03.2023
Załącznik nr 4 do umowy – Protokół Odbioru Jakościowego w pliku PDF 20.03.2023
Załącznik nr 2b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. Części III, Części IV i Części V zamówienia w pliku PDF 20.03.2023
Załącznik nr 3 do umowy – Protokół Odbioru w pliku PDF 20.03.2023
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w pliku DOCX 20.03.2023
Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w pliku DOCX 20.03.2023
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pliku DOCX 20.03.2023
Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz Ofertowy wspólny dla wszystkich części zamówienia w pliku DOCX 20.03.2023
Załącznik nr 7a do SWZ – Formularz Cenowy dot. Części I zamówienia i/lub Części II zamówienia w pliku DOCX 20.03.2023
Załącznik nr 7b do SWZ – Formularz Cenowy dot. Części III zamówienia i/lub Części IV zamówienia i/lub Części V zamówienia w pliku DOCX 20.03.2023
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ_1 w pliku PDF 23.03.2023
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Plik w formacie PDF 28.03.2023
Informacja z otwarcia ofert. Plik w formacie PDF 28.03.2023
Informacja o wyborze oferty. Plik w formacie PDF 25.04.2023
Informacja o ponownym wyborze oferty. Plik w formacie PDF 02.05.2023
KCE-WAD.271.1.2023
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00081505 z dnia 6.02.2023 r. 03.03.2023 15.02.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 06.02.2023
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PDF 06.02.2023
Załącznik nr 1 do OPZ - Logo US w Katowicach wersja podstawowa wariant monochromatyczny JPG 06.02.2023
Załącznik nr 1 do OPZ - Logo US w Katowicach wersja podstawowa wariant monochromatyczny PDF 06.02.2023
Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne.PDF 06.02.2023
Załącznik nr 4 do Umowy - Protokół Odbioru.PDF 06.02.2023
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu DOCX 06.02.2023
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów DOCX 06.02.2023
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DOC 06.02.2023
Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz Cenowy DOC 06.02.2023
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Plik w formacie PDF 13.02.2023
Informacja z otwarcia ofert. Plik w formacie PDF 15.02.2023
Informacja o wyborze oferty. Plik w formacie PDF 03.03.2023
Podmiot publikujący: US Katowice
Autor najnowszej informacji: Beata Krawczyk (Wydział Administracyjny)
Publikujący najnowszą informację: Sylwia Matyś
Wytworzenie najnowszej informacji: 02.05.2023
Publikacja najnowszej informacji: 02.05.2023 13:15
Sprawdź historię zmian
Do góry