Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KCE-WAD.271.1.2022
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02 02.11.2022 10.11.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 02.11.2022
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w pliku PDF 02.11.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w pliku PDF 02.11.2022
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w pliku DOCX 02.11.2022
Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w pliku DOCX 02.11.2022
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pliku DOCX 02.11.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz Cenowy w pliku DOCX 02.11.2022
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Plik w formacie PDF 10.11.2022
Informacja z otwarcia ofert. Plik w formacie PDF 10.11.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Plik w formacie PDF 24.11.2022
KCE-WAD.271.1.2021
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00097337_01 29.06.2021 07.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 29.06.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz gmin (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz gmin (xls) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części I zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części I zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do Umowy – Protokół Odbioru dot. Części I zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do Umowy – Protokół Odbioru dot. Części I zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części II zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części II zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół Odbioru dot. Części II zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół Odbioru dot. Części II zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz Ofertowy (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz Ofertowy (doc) 29.06.2021
Odpowiedź nr 1 na pytania do SWZ (pdf) 02.07.2021
Odpowiedź nr 2 na pytania do SWZ (pdf) 02.07.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (pdf) 07.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 07.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.07.2021
KCE-WAD.271.3.2020
Ogłoszenie o zamówieniu nr 771323-N-2020 29.12.2020 22.01.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 29.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania (docx) 29.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do GK (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do GK (doc) 29.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (docx) 29.12.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (docx) 29.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Ofertowy (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Ofertowy (docx) 29.12.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy nr KCE-WAD.271.3.2020 (pdf) 29.12.2020
Informacja z otwarcia ofert 22.01.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.02.2021
Podmiot publikujący: US Katowice
Autor najnowszej informacji: Beata Krawczyk (Wydział Administracyjny)
Publikujący najnowszą informację: Sylwia Matyś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie najnowszej informacji: 24.11.2022
Publikacja najnowszej informacji: 02.11.2022 10:02
Sprawdź historię zmian
Do góry