Posiedzenie Inauguracyjne w dniu 18 sierpnia 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Inauguracyjne posiedzenie plenarne Rady Statystyki VI kadencji  w dniu 18 sierpnia 2017 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Statystyki nominowani na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz dr Dominik Rozkrut  - Prezes GUS, dr Grażyna Marciniak - Wiceprezes GUS, Anna Borowska - Dyrektor Generalny GUS i Katarzyna Cichońska - Dyrektor Gabinetu Prezesa GUS.

Posiedzenie otworzył Prezes GUS dr Dominik Rozkrut, który witając członków nowo powołanej Rady Statystyki podkreślił istotną rolę Rady w organizacji prac statystyki publicznej. Zaznaczył, że Rada Statystyki pracuje przy opracowywaniu programu badań statystycznych statystyki publicznej, ocenia jego realizację oraz podejmuje szereg inicjatyw związanych z tematyką badawczą i problemami merytorycznymi związanymi z rozwojem badań statystycznych. Dodał, że wymaga to ze strony członków Rady dużego zaangażowania ale pozwala ono na racjonalne prowadzenie prac badawczych i rozwijanie statystyki publicznej. Zaznaczył, że Rada Statystyki spełnia rolę łącznika pomiędzy GUS, który podejmuje określone działania, a użytkownikami danych statystycznych, których reprezentują w Radzie poszczególni członkowie. Wyraził zadowolenie z faktu, że powołanie Rady Statystyki VI kadencji pozwoli na kontynuowanie prac nad przyjęciem przez Radę Ministrów projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.  

Prezes GUS poinformował, iż Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała, na mocy ustawy o statystyce publicznej, Radę Statystyki VI kadencji tj. na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 roku. Do Rady weszły osoby desygnowane przez organy administracji rządowej, samorządowej, Narodowy Bank Polski, organizacje społeczne oraz przez organizacje związkowe i pracodawców, które w świetle właściwych przepisów mają status organizacji reprezentatywnych. W Radzie znaleźli się również przedstawiciele nauk społecznych i ekonomicznych.

Prezes GUS dr Dominik Rozkrut, w imieniu Premier Beaty Szydło, wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady Statystyki.


W skład Rady Statystyki VI kadencji weszli:

  • Zbigniew Rykowski (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), Stanisław Sudak (Min. Rozwoju), Tomasz Szałwiński  (Min. Finansów), dr inż. Grażyna Ożarek (Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Marta Zaremba (Min. Cyfryzacji)reprezentujący organy administracji rządowej,
  • Andrzej Porawski – reprezentujący stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu  i  Samorządu Terytorialnego,
  • Józef Sobota – przedstawiciel NBP,
  • z ramienia organizacji społecznych:  prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), Łukasz Skrok (Instytut Sobieskiego), Marek Wróbel (Fundacja Republikańska),   
  • z ramienia organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia  24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego: prof. dr Franciszek Kubiczek (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), prof. dr hab. Jacek Męcina (Konfederacja LEWIATAN), dr Włodzimierz Biniek (Związek Rzemiosła Polskiego), dr Eugeniusz Śmiłowski (Business Centre Club Związek Pracodawców),
  • z ramienia organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego: Jan Guz (Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), Maria Longina Kaczmarska (Forum Związków Zawodowych), Maria Osowska (NSZZ „Solidarność”).

Ekspertem w zakresie nauk społecznych został prof. dr hab. Henryk Domański (Polska Akademia Nauk), a ekspertem w zakresie nauk ekonomicznych dr hab. Barbara Pawełek (profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).  


W głosowaniach tajnych Przewodniczącym Rady Statystyki VI kadencji wybrany został prof. dr hab. Henryk Domański, a Wiceprzewodniczącym - Maria Osowska.


W przerwach przeznaczonych na drukowanie kart wyborczych Prezes GUS dr Dominik Rozkrut przedstawił istotne inicjatywy realizowane aktualnie w GUS. Wymienił tu: przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego (wskazał m.in. na planowane zaangażowanie w realizację spisu placówek oświatowych), działalność edukacyjną (konkurs na najlepsze prace: magisterską i doktorską z zakresu statystyki), inwestowanie w nowoczesne formy komunikacji medialnej w celu zwiększania zakresu oddziaływania statystyki na społeczeństwo, inwestowanie w nowe technologie prowadzenia badań statystycznych.


W dalszej części posiedzenia przyjęto harmonogram prac Rady Statystyki w II półroczu 2017 r. Posiedzenia odbywać się będą we wtorki, w dniach: 29 sierpnia, 19 września, 17 października, 21 listopada i 19 grudnia.  Ustalono, że tematem następnego posiedzenia plenarnego będą  Prace przygotowawcze do Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 i Powszechnego Spisu Rolnego 2020. We wrześniu tematem będzie Big Data, a w październiku Nierówności dochodowe i ubóstwo według standardów UE

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Tekst: Antoni Żurawicz (ekspert w Gabinecie Prezesa); Zdjęcia: Katarzyna Walczuk (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 22.08.2017
Publikacja informacji: 22.08.2017 12:30
Aktualizacja informacji: 29.08.2017 15:39
Sprawdź historię zmian
Do góry