Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego: „JEDZ”) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie JEDZ przez wykonawcę za pośrednictwem poniższego formularza, po 17 kwietnia 2018 r. będzie równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający akceptuje następujące formaty dokumentów składanych za pośrednictwem formularza JEDZ: .txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps, .jpg(.jpeg), .tiff, .png, .zip, .7z. Prosimy o nie wstawianie w nazwach plików żadnych znaków specjalnych – dozwolone są myślnik i dolne podkreślenie. Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne.

Maksymalna wielkość załącznika 5MB, zależna jest od szybkości łącza wypełniającego formularz. Prosimy o maksymalne kompresowanie i zmniejszanie załączników. Prawidłowo załączony załącznik wygląda jak na poniższym obrazku. W przypadku błędu „Wystąpił błąd podczas przetwarzania formularza” prosimy o zmniejszenie objętości załącznika i załączenie go ponownie. System pozwoli na załączenie do 15 załączników. W przypadku problemów z działaniem kontrolki załączniki na przeglądarce Chrome prosimy o zmianę na Mozilla Firefox, Edge albo IE (może być wymagany tryb zgodności).Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym). W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje JEDZ (np. Adobe Acrobat, Microsoft Word), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (akceptowalne: AES Crypt, 7-Zip).

Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty/wniosku składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

Przed określonym terminem składania ofert, wykonawca przesyła zamawiającemu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ za pomocą poniższego formularza.


Po wysłaniu formularza składającemu JEDZ pokaże się plansza informacyjne „Formularz został wysłany”, a pod podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość mailowa potwierdzająca przyjęcie dokumentów, wraz z informacją jak zweryfikować listę otrzymanych załączników. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy wiadomość z adresu do Państwa dotarła i czy lista załączników jest zgodna z przekazanymi przez Państwa. Proszę się upewnić, że wiadomość na pewno nie znajduje się w wiadomościach, które Państwa system pocztowy zakwalifikował jako spam. W przypadku braku wiadomości potwierdzającej wysłanie dokumentów, lub wątpliwości czy dokumenty zostały poprawnie wysłane proszę o kontakt z Zamawiającym.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Roman Mendaluk (Centrum Informatyki Statystycznej)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Wytworzenie informacji: 08.05.2018
Publikacja informacji: 08.05.2018 09:46
Aktualizacja informacji: 13.09.2018 09:13
Sprawdź historię zmian
Do góry