Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym

10.07.2024

Urząd Statystyczny

we Wrocławiu

poszukuje kandydata na stanowisko:​

sprzątaczki w Wydziale Administracyjnym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

ADRES URZĘDU:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

 Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Umowa o pracę na czas określony   


Zakres zadań

 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych, korytarzy, klatek schodowych oraz innych pomieszczeń Urzędu, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
 • Stałe utrzymywanie w czystości mebli biurowych znajdujących się w pomieszczeniach, drzwi, parapetów okiennych, armatury i sprzętu sanitarnego w sanitariatach.
 • Opróżnianie i mycie koszy na śmieci.
 • Przestrzeganie wygaszania świateł w przyporządkowanych do sprzątania pomieszczeniach oraz zamykanie pomieszczeń po zakończeniu sprzątania i przekazanie kluczy dyżurującemu portierowi.

Wykształcenie: co najmniej podstawowe

Wymagania konieczne:

 • dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:

 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność
 • odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędnie

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia, których wzory stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia, tzn.:
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy to kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Kontakt telefoniczny: Pani Teresa Burda - 71 37 16 386 lub 695 255 467.

Dokumenty należy złożyć do: 22.07.2024

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „ Administrator”.

2. Inspektor Ochrony Danych

Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: IOD_USWRO@stat.gov.pl lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) –lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.

4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru.

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 2. Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 3. Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 5. Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowym.

10. Dodatkowe informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor informacji: Renata Troszczyńska
Publikujący informację: Rafał Kontowski
Wytworzenie informacji: 10.07.2024
Publikacja informacji: 10.07.2024 13:30
Aktualizacja informacji: 10.07.2024 14:19
Sprawdź historię zmian
Do góry