Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Samodzielny referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Jeleniej Górze

07.10.2020

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Samodzielny referent do spraw: realizacji badań statystycznych
w Oddziale w Jeleniej Górze


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Oddział w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 1

58-500 Jelenia Góra

 

ADRES URZĘDU:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31
50-950 Wrocław

 

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca w terenie,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie pracy przydzielonej grupy ankieterów, koordynacja zadań realizowanych przez ankieterów, w tym współpraca z koordynatorem organizacyjnym w zakresie przypisywania ankieterom wylosowanych do badań adresów respondentów,
 • monitorowanie prac realizowanych przez przydzieloną grupę ankieterów, w tym spływu wypełnionych ankiet,
 • kontrolowanie pracy przydzielonej grupy ankieterów w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów badania zgodnie z harmonogramem, w tym także w terenie i sporządzanie protokołów z przebiegu kontroli,
 • weryfikowanie poprawności akceptowanych błędów uznaniowych i nie uznaniowych w badaniach ankietowych przez przydzieloną grupę ankieterów we współpracy z koordynatorem merytorycznym,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy terminowości, kompletności i jakości badań ankietowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1,5 roku w administracji publicznej lub do 1 roku w obszarze badań statystycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wykonywanie pracy w warunkach stresowych,
 • otwarty stosunek do klienta,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • współpraca z innymi pracownikami,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 października 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
  Wydział Kadr i Szkolenia,
  50-950 Wrocław,
  ul. Oławska 31, pok. nr 501.
  Z dopiskiem - Oferta nr 1/13/2020

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że:

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „ Administrator”.

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: IOD_USWRO@stat.gov.pl lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 z późn. zm.) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.

 1. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru. 

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

7.  Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

1) Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;

2) Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

3) Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;

4) Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

5) Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowym.

10. Dodatkowe informacje.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W związku z wprowadzeniem
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w naborze na wolne stanowisko
(w zakresie stawienia się do siedziby Urzędu w celu rozwiązania testu wiedzy) może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa. Kandydat biorący udział w naborze zobowiązany jest stosować się do wymogów w zakresie wprowadzonych procedur i ograniczeń reżimu sanitarnego obowiązującego w Urzędzie tj. :

 • po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować ręce dostępnym przy portierni środkiem do dezynfekcji;
 • na terenie Urzędu należy mieć zasłonięte usta oraz nos za pomocą np. maseczki lub przyłbicy, oraz zachowywać dystans społeczny 1,5 metra.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 64 240 58


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor informacji: Karolina Morawska
Publikujący informację: Wojciech Szpakowski
Wytworzenie informacji: 08.10.2020
Publikacja informacji: 08.10.2020 13:51
Aktualizacja informacji: 05.02.2021 06:57
Sprawdź historię zmian
Do góry