Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym

21.02.2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

poszukuje kandydata na stanowisko:

kierowcy samochodu osobowego

w Wydziale Administracyjnym  

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Wykształcenie: co najmniej zasadnicze

Główne obowiązki:

 • prowadzenie samochodu służbowego w celu przewozu osób i materiałów,
 • wykonywanie czynności związanych z załadunkiem i wyładunkiem przewożonych materiałów wraz z przekazaniem ich do wyznaczonych przez dysponenta osób,
 • prowadzenie  kart drogowych i dopełnienie pozostałych formalności związanych z realizacją wyjazdów  służbowych w sposób zgodny z obowiązującą  procedurą,
 • dbanie o prawidłowy stan techniczny i prawidłową eksploatację samochodu służbowego oraz utrzymywanie go w stałej gotowości eksploatacyjnej i używanie go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zastosowaniem obowiązujących przepisów bhp i p.poż,
 • dbanie o czystość i estetyczny wygląd samochodu służbowego,
 • wykonywanie na bieżąco kontroli stanu technicznego oraz konserwacji powierzonego samochodu służbowego,
 • przedkładanie Kierownikowi Wydziału Administracyjnego wniosków w sprawie remontów i napraw samochodu służbowego oraz w sprawie niezbędnych  zakupów części eksploatacyjnych i narzędzi,
 • zabezpieczenie w należyty sposób samochodu służbowego na postojach i w garażu,
 • przestrzeganie obowiązkowych terminów przeglądów technicznych, rejestracji i ubezpieczeń samochodu  służbowego,
 • zgłaszanie niezwłoczne wypadku lub kolizji z udziałem samochodu służbowego Kierownikowi Wydziału Administracyjnego oraz Dyrektorowi Urzędu,
 • realizacja zadań związanych z codziennym odbiorem i ekspedycją przesyłek listowych i paczek,
 • wykonywanie prac naprawczych i konserwacji wynikających z eksploatacji wyposażenia biurowego oraz wyposażenia  budynku Urzędu, pomoc przy przenoszeniu sprzętów biurowych oraz przy realizacji zakupów związanych z bieżącym zaopatrzeniem,
 • pełnienie zastępstw w czasie nieobecności na stanowisku portiera Urzędu z zastosowaniem wszelkich zasad dotyczących ochrony budynku,
 • udział w realizacji badań statystycznych (ankietowanie) na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętą organizacją, w systemie zmianowym.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy kat. B minimum 5 lat,
 • minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,
 • znajomość Ustawy Prawo o ruchu drogowy,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Wymagania pożądane:

 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • punktualność.

Dokumenty i Oświadczenia niezbędne:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego minimum 5 lat na stanowisku kierowcy,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenia, których wzory stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia, tzn.:
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy to kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1.03.2023 r.

na adres:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Oławska 31

50-950 Wrocław

lub

pocztą elektroniczną  na  adres

Kontakt telefoniczny: Pani Aleksandra Sierda 71 371 63 87 lub 508 381 401.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „ Administrator”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru. 

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji. 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 2. Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 3. Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 5. Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowym.

 1. Dodatkowe informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący
się ochroną danych osobowych.


Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor informacji: Renata Troszczyńska
Publikujący informację: Rafał Kontowski
Publikacja informacji: 21.02.2024 14:06
Aktualizacja informacji: 21.02.2024 14:33
Sprawdź historię zmian
Do góry