Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert w Wydziale Kadr i Szkolenia

05.08.2022

Urząd Statystyczny we Wrocławiu poszukuje kandydata na stanowisko:

Eksperta  w Wydziale Kadr i Szkolenia

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

ADRES URZĘDU:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1
Umowa o pracę na czas  określony

Zadania:

 • wspieranie wiedzą ekspercką z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych pracowników  Wydziału oraz Dyrektora Urzędu,
 • współpraca z Dyrektorem Urzędu w zakresie planowania zatrudnienia i jego struktury, a także w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu,
 • koordynowanie merytoryczne i organizacyjne realizacji zadań związanych z naborem kandydatów do pracy w   Urzędzie,
 • udział w opracowaniu pism i dokumentów z zakresu działania Wydziału przedstawianych Dyrektorowi do akceptacji,   
 • bieżąca obsługa pracowników w zakresie wynikającym z kompetencji Wydziału oraz wsparcie w prowadzeniu spraw kadrowych Oddziałów Urzędu.
 • współudział  w sporządzaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych,  w tym w zakresie  prawa pracy.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 50-950 Wrocław  ul. Oławska 31.

Wykształcenie:

 • wyższe

Wymagania konieczne:

 • co najmniej cztery  lata stażu pracy zawodowej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy kodeks pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres.

Dokumenty (CV, list motywacyjny ) oraz oświadczenie należy składać w terminie do 09.08.2022 r.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Ogłoszenie nr 37/08/2022"

na adres:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Oławska  31

50-950 Wrocław

Kontakt telefoniczny: Małgorzata Zarzycka,  nr tel. 71 3716 483

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że:

1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „ Administrator”.

2. Inspektor Ochrony Danych.

Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: IOD_USWRO@stat.gov.pl lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.

4. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru.

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

 1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 2. Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 3. Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 5. Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowym.

10. Dodatkowe informacje.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.



Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor informacji: Małgorzata Zarzyska
Publikujący informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja informacji: 05.08.2022 06:25
Aktualizacja informacji: 05.08.2022 06:25
Sprawdź historię zmian
Do góry