Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu

15.02.2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

Ekspert w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu 

 

Wymiar etatu: ½ etatu,

 umowa o pracę na czas określony  

 

Stanowiska: 2

 

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Banku Danych Lokalnych, Jelenia Góra, ul. 1 Maja 1

 

Inne warunki zatrudnienia: zadaniowy czas pracy, praca zdalna

Wymagania konieczne:  

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata pracy zawodowej,
 • znajomość platform/środowisk:
 • Visual FoxPro 9.0,
 • MS SQL Server 2008,
 • MS SQL Server Management Studio,
 • SQL Server Business Intelligence Development Studio;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:  

 • komunikatywność, samodzielność,
 • odpowiedzialność, dokładność,
 • wysoka kultura osobista.

 Zakres zadań:

 • modyfikacja oprogramowania do rejestracji/aktualizacji, przeglądania danych za rok bieżący i poprzedni, pozyskanych z wykorzystaniem formularza PZP-1 (Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne),
 • opracowanie procedur kontroli danych, procedur naliczających tablice kontrolne, tablice wynikowe oraz zestawienia zbiorcze,
 • aktualizacja wykazu błędów wraz z ich opisem,
 • przygotowanie raportów prezentujących tablice kontrolne,
 • przygotowanie instrukcji dla użytkowników systemu informatycznego,
 • nadzór nad instalacją systemu informatycznego oraz obsługa użytkowników, nadawanie uprawnień,
 • przygotowanie kartotek,
 • wprowadzanie do bazy i modyfikacja danych za rok poprzedni,
 • import danych z Portalu Sprawozdawczego,
 • przesyłanie wprowadzonych zmian na Portal Sprawozdawczy,
 • przygotowanie raportów prezentujących tablice wynikowe oraz zestawienia zbiorcze,
 • administracja serwerami SQL.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty oraz oświadczenie należy składać w terminie do 18 lutego 2021 r.

Na adres:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

50-950 Wrocław

ul. Oławska 31

Kandydat zakwalifikowany zostanie powiadomiony o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „ Administrator”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru. 

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji. 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 2. Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 3. Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 5. Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowym.

 1. Dodatkowe informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący
się ochroną danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (71) 3716371, (71) 3716416

W związku   z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolite Polskiej stanu epidemii, w naborze na wolne  stanowisko (w zakresie stawienia się do siedziby Urzędu w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej) może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa. Kandydat biorący udział w naborze zobowiązany jest stosować się do wymogów w zakresie wprowadzonych procedur i ograniczeń reżimu  sanitarnego obowiązującego w Urzędzie tj.

 1. po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować ręce dostępnym przy portierni środkiem do dezynfekcji;
 2. na terenie Urzędu należy mieć zasłonięte usta oraz nos za pomocą np. maseczki lub przyłbicy, oraz zachowywać dystans społeczny 1,5 metra.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor informacji: Karolina Morawska
Publikujący informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja informacji: 24.01.2022 09:05
Aktualizacja informacji: 24.01.2022 09:05
Sprawdź historię zmian
Do góry