O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze należy do służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego i działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 649, z późn. zm.),
  • statutu Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, nadanego zarządzeniem nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. GUS z 2012 r. poz. 26), zmienionego zarządzeniami: nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2014 r. (Dz. Urz. GUS z 2014 r., poz. 18), nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. GUS z 2018 r., poz. 60),
  • regulaminu organizacyjnego urzędu wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 29 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2017 r.,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 1505).

Zgodnie z powyższymi dokumentami, do głównych zadań US w Zielonej Górze należy:

  • zbieranie danych, w tym systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analiza danych statystycznych,
  • prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych,
  • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa lubuskiego,
  • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa lubuskiego,
  • prowadzenie obsługi krajowych rejestrów urzędowych na obszarze województwa lubuskiego

REGON - rejestr podmiotów gospodarki narodowej,

TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju,

Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarze badań koniunktury w rolnictwie oraz w obszarze badań koniunktury gospodarczej prowadzonych metodą testu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu, sektorze pozostałych usług oraz w gospodarstwach rolnych.

 


Do góry