Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Zachodniopomorskim Ośrodku

16.02.2022

Dołącz do nas jako:

Statystyk

do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Zachodniopomorskim Ośrodku

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:

Szczecin
Ul. Matejki 22

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3011,36 zł

Oferta pracy ważna do: 28.02.2022 r.


Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Uczestniczy w (bezpośredniej, pisemnej i telefonicznej) obsłudze użytkowników danych z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych związanych z monitorowaniem i ewaluacją polityki spójności na szczeblu regionalnym
 • Prowadzi sprawy związane z obiegiem i dystrybucją publikacji statystycznych, w tym m.in. dokumentację magazynową, tworzeniem rozdzielników, wysyłką publikacji
 • Prowadzi archiwum zakładowe, w tym m.in. prowadzi współpracę z GUS i państwowymi służbami archiwalnymi, przyjmuje dokumentację do archiwum zakładowego, brakuje dokumentację niearchiwalną
 • Uczestniczy w rozpowszechnianiu informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej oraz w promocji wydawnictw statystycznych poprzez realizację działań promocyjnych (tj. konferencje naukowe, imprezy masowe)

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, w tym regulacji prawnych
 • Wiedza z zakresu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność obsługi komputera (Word)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 miesiąc w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dogodne i elastyczne godziny pracy
 • Praca w korpusie służby cywilnej
 • Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia wynagrodzenia)

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • Stanowisko znajduje się na 8 piętrze w siedzibie Urzędu.
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.
 • Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/ lub według wzoru zamieszczonego poniżej.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, za zgodą kandydata rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się poprzez wideokonferencję.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

Aplikuj do: 28 lutego 2022

 • Aplikuj mailowo na adres: Wydz.KadriSzkoleniaSZC@stat.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 92956/16.02.2022.
 • Lub w formie papierowej na adres:

Urząd Statystyczny w Szczecinie

ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
z dopiskiem oferta pracy nr 92956

 • Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 914597703
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2022 Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".
II. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;pocztą elektroniczną na adres e-mail: l.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wzory oświadczeń

oświadczenie dla kandydatów


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja informacji: 16.02.2022 07:00
Sprawdź historię zmian
Do góry