Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw rejestru REGON

23.01.2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

statystyk

do spraw rejestrów REGON w Wydziale Rejestrów

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szczecin
Ul. Matejki 22

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800,04 zł

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • uczestniczy w rejestracji jednostek gospodarki narodowej w rejestrze Regon
 • współpracuje z organami rejestrowymi, ewidencyjnymi, założycielskimi oraz innymi instytucjami
 • współuczestniczy w sporządzaniu wykazów, wyciągów i zestawień według zadanych kryteriów z bazy danych REGON z użyciem niezbędnych narzędzi informatycznych

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej i służby cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru REGON i klasyfikacji PKD 2007
 • Znajomość ustaw o statystyce publicznej i służbie cywilnej
 • Znajomość programu MS Excel (w szczególności podstawowe formuły matematyczne, logiczne, statystyczne i wyszukiwania oraz tworzenia tablic - sortowanie, filtrowanie, formatowanie)
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy z dokumentami rejestrowymi podmiotów gospodarczych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Podstawowa znajomość aplikacji MS Access lub SQL dla użytkowników

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Dogodne i elastyczne godziny pracy.
 • Praca w korpusie służby cywilnej.
 • Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”.
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia).

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka).
 • Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.
 • Stanowisko znajduje się na 1 piętrze w siedzibie Urzędu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do doświadczenia z dokumentami rejestrowymi podmiotów gospodarczych oraz pracy z  MS Excel w praktyce.
 • Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, za zgodą kandydata rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się poprzez wideokonferencję.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu.

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do 8 lutego 2021

na adres:

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie na adres:
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Kancelaria Urzędu
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
z dopiskiem oferta pracy nr 1/2021

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 914597703

lub mailowego na adres:

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.02.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:
pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;
pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_USSZC@stat.gov.pl.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Wzory oświadczeńPodmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja informacji: 22.01.2021 14:00
Aktualizacja informacji: 08.03.2021 09:49
Sprawdź historię zmian
Do góry