Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk Do spraw: realizacji badań statystycznych, rejestru REGON, rozpowszechniania informacji i promocji w Oddziale w Świnoujściu

30.03.2024

Statystyk
Do spraw: realizacji badań statystycznych, rejestru REGON, rozpowszechniania informacji i promocji w Oddziale w Świnoujściu

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Wynagrodzenie zasadnicze: około 4700,00 zł brutto

Miejsce pracy:

ul. Żeromskiego 6
72-600 Świnoujście

Oferta pracy ważna do: 10.04.2024 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Realizuje badania statystyczne, uczestniczy w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań wpływających
  do Urzędu
 • Współpracuje przy obsłudze podmiotów gospodarki narodowej w zakresie krajowego rejestru urzędowego REGON
 • Uczestniczy w zbieraniu danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej oraz przeprowadzając
  (okresowo) ankietowe badania statystyczne metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • Uczestniczy w obsłudze użytkowników danych statystycznych
 • Uczestniczy w rozpowszechnianiu informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej oraz bierze udział w
  promocji wydawnictw statystycznych poprzez obecność podczas działań promocyjnych organizowanych przez Urząd (np.
  w ramach imprez masowych)

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Podstawowa znajomość rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru REGON i klasyfikacji PKD 2007
 • Umiejętność posługiwania się Pakietem Office (Word, Excel)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność. Dokładność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
  pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
  bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów
  urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie
  lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Praca w korpusie służby cywilnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia
  zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do
  dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia
  i wynagrodzenia)
 • Miłą atmosferę pracy

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
  niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu
  potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  wyniósł co najmniej 6%.

Zachęcamy do składania ofert przez osoby z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca
i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

 • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze - praca z dokumentami, obsługa telefonu, obsługa
  komputera powyżej 4 godzin na dobę
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Urzędu oraz poza nim (okazjonalnie praca w terenie).

Stanowisko pracy znajduje się na parterze.

Brak progów, podjazd przed wejściem. Ciągi komunikacyjne i toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje

 • Oświadczenia złóż według wzorów zamieszczonych poniżej.
  Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny Twój podpis.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
  dotyczących wymaganych dokumentów.
 • Prosimy o odniesienie się w aplikacji do wszystkich wymagań zawartych w ogłoszeniu, co traktowane będzie na
  równi z oświadczeniem o ich spełnieniu.
 • Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do etapu - rozmowa kwalifikacyjna, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub
  mailowo.
 • Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone
  przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • 1. Weryfikacja formalna dokumentów
 • 2. Analiza merytoryczna złożonych dokumentów
 • 3. Rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 •  
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie
  pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
  państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia
  1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (jeżeli dane będą obejmowały
  szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)

Aplikuj do: 10 kwietnia 2024

 • Aplikuj mailowo na adres: , w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 135061 / 30.03.2024.
 • Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 135061" na adres:

Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Jana Matejki 22
70-530 Szczecin

Lub Składając osobiście:
w kancelarii Urzędu (I piętro)
ul. Jana Matejki 22,
70-530 Szczecin
(pon. 7.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00)

Na kopercie dopisz: "ogłoszenie nr 135061"

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 91 459 77 03 - komórka ds. kadr lub mailowego na adres: Wydz.KadriSzkoleniaSZC@stat.gov.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów RODO[1] informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Statystyczny w Szczecinie reprezentowany przez Dyrektora
mający siedzibę w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:
a. pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2], będą przetwarzane w celu realizacji procesu
rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze[3].
Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż wymagane przepisami prawa będą one
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie[4].

IV. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa.
W związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dane osobowe w zakresie imion i nazwisk oraz
miejsca (miejscowości) zamieszkania osób, które są zatrudniane w wyniku naborów na stanowiska w korpusie służby
cywilnej zostaną podane do publicznej wiadomości.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w
przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z
przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne ale niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie
potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być
wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana
wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania
(poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do
przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
[2] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
służbie cywilnej (Dz. U z 2022 poz. 1691 z późn. zm.), ustawa z dn. 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. z 2023, poz. 1917), ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.).
[3] Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
[4] Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.


Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do celów naboru

Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny Twój podpis


Podmiot publikujący: US Szczecin
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Ireneusz Romanko
Wytworzenie informacji: 29.03.2024
Publikacja informacji: 30.03.2024 08:00
Sprawdź historię zmian
Do góry