Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych i rejestru Regon w Oddziale w Świnoujściu

20.01.2023

Statystyk
Do spraw: realizacji badań statystycznych i rejestru Regon w Oddziale w Świnoujściu

Liczba stanowisk pracy: 2

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:

ul. Żeromskiego 6
72-600 Świnoujście

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 3490,00 zł

Oferta pracy ważna do: 4.02.2023 r.

Osoba na tym stanowisku:

 • Uczestniczy w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań oraz materiałów statystycznych wpływających do Urzędu
 • Uczestniczy w rejestracji i aktualizacji jednostek gospodarki narodowej w rejestrze REGON
 • Uczestniczy w wypełnianiu makiet tablic publikacyjnych, wyliczaniu wskaźników
 • Uczestniczy w zbieraniu danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej oraz przeprowadzając ankietowe badania statystyczne metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • Uczestniczy w (bezpośredniej i telefonicznej) obsłudze użytkowników danych statystycznych
 • Współpracuje z organami rejestrowymi, ewidencyjnymi, założycielskimi oraz innymi instytucjami
 • Uczestniczy w rozpowszechnianiu informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej oraz w promocji wydawnictw statystycznych poprzez realizację działań promocyjnych (poprzez np. imprezy masowe)

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej
 • Znajomość przepisów ustaw: o statystyce publicznej oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru REGON i klasyfikacji PKD 2007
 • Znajomość aplikacji MS Word i MS Excel
 • Wiedza nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Praca w korpusie służby cywilnej
 • Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
 • Zachęcamy do składania ofert przez osoby z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).

Warunki pracy

 • Charakter pracy: praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon).
 • Możliwe sporadyczne wyjazdy służbowe i praca w terenie.
 • Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na parterze. Brak progów, podjazd przed wejściem. Ciągi komunikacyjne i toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/ lub według wzoru poniżej.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych zaświadczeń.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 1. Weryfikacja formalna ofert kandydatów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 4 lutego 2023

 • Aplikuj mailowo na adres: , w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 114196/20.01.2023.
 • Lub w formie papierowej na adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie

ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
z dopiskiem - Oferta nr 114196


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dokumenty należy złożyć do: 04.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;pocztą elektroniczną na adres e-mail:
.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wzory oświadczeń

oświadczenie dla kandydatów


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja informacji: 20.01.2023 07:00
Sprawdź historię zmian
Do góry