Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw organizacji badań statystycznych

31.10.2020

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

statystyk

do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:

Urząd Statystyczny w Szczecinie

70-530 Szczecin Ul. Matejki 22

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • uczestniczy w organizowaniu i realizowaniu badań statystycznych z zakresu transportu i łączności
 • pomaga w prowadzeniu prac metodologicznych z zakresu transportu i łączności
 • uczestniczy w analizie wyników prowadzonych badań oraz ocenia ich jakość
 • uczestniczy w przedstawianiu wyników i analiz statystycznych
 • uczestniczy we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych w szczególności dot. transportu
 • Znajomość programów MS Word i MS Excel ( w szczególności podstawowe formuły matematyczne, logiczne, statystyczne i wyszukiwania oraz tworzenia tablic - sortowanie, filtrowanie, formatowanie i tworzenie wykresów)
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej i służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki
 • Dokładność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dogodne i elastyczne godziny pracy
 • Praca w korpusie służby cywilnej
 • Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”,
 •  Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 •  Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka).
 • Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.
 • Stanowisko znajduje się na 8 piętrze w siedzibie Urzędu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do doświadczenia w posługiwaniu się językiem angielskim ( w mowie i/lub w piśmie) i MS Excel w praktyce. 
 • Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, za zgodą kandydata rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się poprzez wideokonferencję.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do 14 listopada 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Kancelaria Urzędu
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
z dopiskiem oferta pracy nr 6/2020
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 914597703 lub mailowego na adres: Wydz.KadriSzkoleniaSZC@stat.gov.pl

Więcej o pracy w urzędzie

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".
 • Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:
  pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;
  pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_USSZC@stat.gov.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 •  Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja informacji: 30.10.2020 17:00
Aktualizacja informacji: 29.05.2023 09:38
Sprawdź historię zmian
Do góry