Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Kierownik Oddziału Do spraw: zarządzania w Oddziale w Świnoujściu

20.01.2023

Kierownik Oddziału

Do spraw: zarządzania w Oddziale w Świnoujściu

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:

ul. Żeromskiego 6
72-600 Świnoujście

Oferta pracy ważna do: 4.02.2023 r.

Osoba na tym stanowisku:

 • Kieruje, koordynuje i nadzoruje prace Oddziału
 • Organizuje i realizuje zadania związane z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej oraz krajowego rejestru urzędowego REGON
 • Zarządza infrastrukturą budynku i terenem zewnętrznym, nadzoruje i koordynuje podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz jednostki, pośredniczy w kontaktach z dostarczycielami mediów i innych usług , w tym przygotowuje projekty umów
 • Inicjuje, organizuje i realizuje zadania związane z udostępnianiem i rozpowszechnianiem informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej
 • Inicjuje, organizuje i realizuje zadania związane z edukacją i promocją statystyki publicznej na terenie działania Oddziału
 • Zarządza podległym zespołem m.in. planuje, organizuje, kieruje, nadzoruje, motywuje, ocenia, czuwa nad przestrzeganiem przepisów w szczególności prawa pracy, statystyki publicznej w tym tajemnicy statystycznej, informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, a także buduje przyjazną atmosferę w zespole, rozwiązuje konflikty, dba o rozwój pracowników i planuje politykę kadrową, realizuje zadania obronne, zarządza ryzykiem
 • Współpracuje z jednostkami administracji samorządu terytorialnego i innymi instytucjami działającymi na terenie objętym zasięgiem działania Oddziału
 • Inicjuje i podejmuje nowe działania

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej
 • Znajomość ustaw o: statystyce publicznej, służbie cywilnej, pracownikach urzędów państwowych oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru REGON i klasyfikacji PKD 2007
 • Znajomość przepisów ustaw: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
 • Przedsiębiorcy, Krajowym Rejestrze Sądowym Prawo Przedsiębiorców
 • Umiejętność posługiwania się Pakietem Office, w szczególności dobra znajomość Excela
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Kierowanie – motywowanie, informacja zwrotna, delegowanie i kontrola umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dokładność
 • Współpraca. Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie organizowania, prowadzenia badań statystycznych lub opracowywania ich wyników i tworzenia publikacji analitycznych lub zarządzania lub zarządzania zasobami ludzkimi lub w jednostkach administracji publicznej
 • Znajomość systemu statystyki publicznej w Polsce oraz ogólna znajomość Europejskiego Systemu Statystycznego
 • Wiedza z zakresu metodologii badań statystycznych. Znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego UE na poziomie komunikatywnym

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Praca w korpusie służby cywilnej
 • Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
 • Zachęcamy do składania ofert przez osoby z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).

Warunki pracy

 • Charakter pracy:praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wymagająca użytkowania sprzętu
 • biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon).
 • Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na parterze. Brak progów, podjazd przed wejściem. Ciągi
 • komunikacyjne i toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/ lub według wzoru poniżej.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych zaświadczeń.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
 • dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 1. Weryfikacja formalna ofert kandydatów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 4 lutego 2023

 • Aplikuj mailowo na adres: , w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 114204/20.01.2023.
 • Lub w formie papierowej na adres:

Urząd Statystyczny w Szczecinie

ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
z dopiskiem - Oferta nr 114204

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dokumenty należy złożyć do: 04.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;pocztą elektroniczną na adres e-mail:
.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wzory oświadczeń

oświadczenie dla kandydatów


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja informacji: 20.01.2023 07:00
Aktualizacja informacji: 03.02.2023 11:12
Sprawdź historię zmian
Do góry