Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Kierowca/konserwator w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie

04.02.2020

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko


kierowca/konserwator

w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie

Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Umowa na okres próbny

Główne obowiązki:


1. Wykonywanie obowiązków kierowcy samochodu osobowego do 3,5 tony, w tym:

 • przewóz osób, przewóz dokumentów i innych przesyłek
  ( łącznie z załadunkiem i rozładunkiem)
 • dbanie o stan techniczny, czystość i estetykę powierzonych pojazdów
 • rozliczanie na bieżąco zużycia paliwa i systematyczne prowadzenie kart drogowych

2. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie Urzędu w tym:

 • wykonywanie prac ogólnobudowlanych i malarskich w budynkach Urzędu
 • naprawa, przenoszenie i ustawianie mebli biurowych
 • wykonywanie bieżących prac o charakterze konserwacyjnym

3. Pomoc w pracach związanych z obsługą kancelarii Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie
 • prawo jazdy kategorii B
 • 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego
 • umiejętność obsługi komputera
 • dyspozycyjność, punktualność
 • wysoka kultura osobista


Oferty zawierające:

 • list motywacyjny
 • cv

należy składać do 17.02.2020r.

do pokoju 718, VIII piętro lub listownie na adres :

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Ul. Matejki 22

70-530 Szczecin
z dopiskiem oferta pracy kierowca
lub e-mailem :

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: lub 91 459 77 03


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(Kandydaci do pracy)

 

W związku z realizacją wymogów RODO[1] informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".

 1. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_USSZC@stat.gov.pl.
 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe)[2], będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze[3]. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej (w tym szczególne kategorie danych[4]), konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie[5].

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 1. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych osobowych; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

[2] Art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

[4] Art. 9 ust. 1 RODO.

[5] Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja informacji: 04.02.2020 14:33
Aktualizacja informacji: 05.02.2020 09:09
Sprawdź historię zmian
Do góry