Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informatyk do spraw serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania w Wydziale Informatyki

21.09.2022

Informatyk
Do spraw: serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania w Wydziale Informatyki

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:

Szczecin
Ul. Matejki 22

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3800,00 zł

Oferta pracy ważna do: 12.10.2022 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Wykonuje obsługę sprzętu komputerowego urzędu w zakresie konfiguracji, napraw i modernizacji oraz instalacji
  niezbędnego oprogramowania systemowego i użytkowego
 • Udziela wsparcia użytkownikom w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego i systemów
  informatycznych
 • Pełni funkcję administratora systemu CORstat oraz uczestniczy w wykonywaniu obsługi informatycznej Wydziału Badań
  Ankietowych w zakresie konfiguracji sprzętu komputerowego, instalacji systemów informatycznych, udzielania wsparcia
  technicznego ankieterom oraz bieżącej współpracy z koordynatorem badań
 • Pełni funkcję administratora folderów FTPS Urzędu w celu wymiany danych pomiędzy Urzędem a administratorami
  folderów FTPS w Centrum Informatyki Statystycznej
 • Uczestniczy w pracach związanych z prowadzeniem ewidencji sprzętu i aktualizacji jego rozmieszczenia
 • Uczestniczy w odbiorze technicznym zakupionego sprzętu komputerowego

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows w zakresie instalacji i konfiguracji systemu
 • Znajomość budowy i działania sprzętu informatycznego
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci LAN
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: średnie informatyczne, elektroniczne lub pokrewne
 • Znajomość systemów Windows Server

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dogodne i elastyczne godziny pracy
 • Praca w korpusie służby cywilnej
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach o różnorodnej tematyce
 • Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i dla pracowników tzw. ”wczasów pod gruszą”,
 • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)
 • Przyjazne środowisko pracy: kiosk, bufet, poczta
  Doskonałą lokalizację urzędu w centrum Szczecina

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%
 • Zachęcamy do składania ofert przez osoby z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).

Warunki pracy

 • Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Stanowisko znajduje się na 8 piętrze w siedzibie Urzędu.Możliwe przemiesczanie sie pomiędzy piętrami budynku
 • Budynek -brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie parteru.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Oświadczenia złóż według wzoru zamieszczonego poniżej.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 12 października 2022

Aplikuj mailowo na adres: Wydz.KadriSzkoleniaSZC@stat.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 106631/21.09.2022.
Lub w formie papierowej na adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

z dopiskiem oferta pracy nr 106631
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 914597703
lub mailowego na adres:
Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Przetwarzanie danych osobowych


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;pocztą elektroniczną na adres e-mail:
.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wzory oświadczeń

oświadczenie dla kandydatówPodmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Jerzy Rożek
Publikacja informacji: 21.09.2022 09:49
Aktualizacja informacji: 23.02.2024 07:31
Sprawdź historię zmian
Do góry