Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter na terenie powiatu kołobrzeskiego

19.04.2022

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko

ankieter na terenie powiatu  kołobrzeskiego

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Umowa na okres próbny

Główne obowiązki:

 1. Realizowanie badań ankietowych na terenie powiatu kołobrzeskiego wymagających przeprowadzania bezpośrednich wywiadów z respondentami przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego lub formularzy papierowych.
 2. Analizowanie, kontrolowanie i przygotowywanie zebranych materiałów do opracowania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • min. dwa lata pracy
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • umiejętność obsługi komputera
 • dokładność
 • mobilność

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny
 • cv
 • wymagane oświadczenia

należy składać do 25.04.2022r

Aplikuj mailowo na adres:

Wydz.KadriSzkoleniaSZC@stat.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie Ankieter

Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie

na adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie ul. Matejki 22 70-530 Szczecin z dopiskiem oferta pracy ankieter

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 91 459-77-03


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Kandydaci do pracy)

W związku z realizacją wymogów RODO[1] informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".

 1. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_USSZC@stat.gov.pl.
 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie)[2] oraz w ustawie o statystyce publicznej (dane o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych)[3], będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze[4]. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej (w tym szczególne kategorie danych[5]), konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie[6].

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 1. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych osobowych; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

[2] Art. 221 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

[3] Art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2019, poz. 649 z późn. zm).

[4] Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

[5] Art. 9 ust. 1 RODO.

[6] Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz
Publikujący informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja informacji: 19.04.2022 15:13
Aktualizacja informacji: 23.02.2024 07:29
Sprawdź historię zmian
Do góry