O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie należy do służb statystyki publicznej podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773),
 • statutu Urzędu Statystycznego w Rzeszowie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie (Dz. Urz. GUS z 2012 r., poz. 51, 2014 r. poz. 54, 2018 r. poz. 68, 2019 r. poz. 11),  
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 8 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z dnia 15 marca 2019 r. z późn. zm.

 

 Zgodnie z powyższymi dokumentami, do głównych zadań Urzędu Statystycznego w Rzeszowie należy:

 • organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
 • zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań statystyki publicznej,
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
 • prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych:
                          REGON - podmiotów gospodarki narodowej,
                          TERYT - podziału terytorialnego kraju.

Do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie należą również następujące zadania ogólnokrajowe, wykonywane w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki jako całości:

 • prowadzenie badań w zakresie statystyki sportu i turystyki, rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego oraz obszarów transgranicznych i statystyki euroregionalnej,
 • koordynacja prac urzędów statystycznych w zakresie badań dotyczących obszarów transgranicznych i statystyki euroregionalnej,
 • uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionalnej, a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie publikacji o Euroregionie Karpackim,
 • współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i uczelniami w zakresie przygotowywania badań i opracowań statystycznych oraz współpraca w tym zakresie z właściwą jednostką organizacyjną GUS,
 • opracowywanie informacji i publikacji zbiorczych w układach terytorialnych,
 • prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych,
 • opracowywanie zbiorów ogólnopolskich i przygotowywanie tablic ogólnopolskich, a także prowadzenie prac projektowo-programistycznych w zakresie określonym odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do góry