O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Lublinie działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami),
 • statutu Urzędu nadanego Zarządzeniem Nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. GUS poz. 27),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wprowadzonego Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zadania Urzędu Statystycznego w Lublinie:

1. Rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych statystyki publicznej,

2. Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,

3. Zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

4. Zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa,

5. Dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych badań, o których mowa w pkt. 3 i 4, w zakresie określonym każdorazowo w programie badań statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz planie opracowań ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

6. Udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,

7. Współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych,

8. Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,

9. Prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych,

10. Przedstawianie wojewodzie i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych, o których mowa w pkt. 5,

11. Prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze województwa, w tym:

 • przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do rejestru,
 • wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,
 • przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach aktualizacyjnych,
 • przekazywanie organom administracji publicznej, organom prowadzącym inne urzędowe rejestry na terenie województwa danych z rejestru REGON, współpraca z tymi organami w aktualizacji rejestru,
 • udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa,

12. Prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) oraz udostępnianie informacji o województwie, powiatach i gminach województwa, objętych zakresem przedmiotowym rejestru,

13. Organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych,

14. Prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą albo organem jednostki samorządu terytorialnego, ujętych na ich wniosek, w programie badań statystycznych,

15. Wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej,

16. Prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych, nie objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,

17. Wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz na zlecenie,

18. Prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki,

19. Popularyzacja wiedzy o statystyce,

20. Administrowanie infrastrukturą techniczną, w tym informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa.


Urząd Statystyczny w Lublinie specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, współpracując z właściwymi departamentami GUS i urzędami statystycznymi w zakresie:

 • statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej,
 • statystyki budownictwa.

Do góry