Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim

26.10.2022

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim

Umowa na czas określony

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3011 zł brutto + wysługa

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • przyjmuje, ewidencjonuje, symbolizuje sprawozdania i ankiety statystyczne,
 • prowadzi kontrolę logiczną, rachunkową i merytoryczną otrzymanych materiałów statystycznych,
 • rejestruje dane przy pomocy statystycznych aplikacji i programów użytkowych,
 • weryfikuje dane kontaktowe jednostek sprawozdawczych w kartotece,
 • uczestniczy w przeprowadzaniu ankietowych badań statystycznych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego.

Kogo potrzebujemy

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie średnie
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • umiejętność poszukiwania informacji
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • rzetelność
 • umiejętność współpracy
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • orientacja na klienta

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe


Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa na miejscu przy monitorze z wykorzystaniem sprzętu biurowego (komputer, drukarka), praca wspomagana specjalistyczną aplikacją wspierającą pracę na stanowisku, kontakt telefoniczny, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim jest zlokalizowany na I i II piętrze w budynku 7-kondygnacyjnym częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, windy nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na parterze.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełnienia ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody /techniki naboru:

I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: pisemny test wiedzy,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikuj do: 8 listopada 2022

W formie papierowej na adres:
Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź z dopiskiem oferta nr 10/2022 za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres Urzędu.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 42/68-39-112.

Dokumenty należy złożyć do: 08.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – dalej „Administrator”.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz z art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w pozostałym zakresie - dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udział Pani/Pana w naborze.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Łódź, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: pod adresem e-mail IOD_USLDZ@stat.gov.pl lub telefonicznie (42)683-92-31.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor informacji: Agnieszka Gawrońska
Publikujący informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja informacji: 26.10.2022 10:59
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 10:11
Sprawdź historię zmian
Do góry